Seniority Order

101. Br. Amirtharajan

Native: Chennai / Chinamaya Nagar. 

Date of Birth: 23-10-1980 

Vestition: 07.05.2011 

Simple Vows: 09-05-2012 / Pampanvilai.

Solemn Vows: 01-05-2017 / Amalashram

Ordination: 20-07-2019 / Francesco, Samayapuram

Celebration: 

Residence: Pio Illam, Arcot

Short Biographical Note >>>

102. Br. Augustin Raj A

Native: Kannakudi, Vandalai 

Date of Birth: 07-05-1983 

Vestition: 07.05.2011 

Simple Vows: 09-05-2012 / Pampanvilai.

Solemn Vows: May 01-05-2017 / Amalashram

Ordination: 20-07-2019 / Francesco, Samayapuram

Celebration: 

Residence: Rome

Short Biographical Note >>>

103. Br. John Peter L

Native: Velanganni Nagar / Koratampattu

Date of Birth: 27-08-1989 

Vestition: 07.05.2011 

Simple Vows: 09-05-2012 / Pampanvilai.

Solemn Vows: May 01-05-2017 / Amalashram

Ordination: 20-07-2019 / Francesco, Samayapuram

Celebration: 

Residence: Infant Jesus Friary, Vallam

Short Biographical Note >>>

104. Br. Joseph Arputharaj

Native: Malaiyadipatti, Trichy

Date of Birth: 20-04-1989 

Vestition: 07.05.2012 

Simple Vows: 09-05-2013- Pampanvilai 

Solemn Vows: 06-05-2018 / Amalashram

Ordination: 10-04-2021 / Francesco, Samayapuram

Celebration: April 20

Residence: Provincial Secretary, Gnanalaya

Website: www.josephcap.com

Short Biographical Note >>>

105. Br. Antony Julius

Native: Konalai

Date of Birth: 06-09-1992 

Vestition: 07.05.2012 

Simple Vows: 09-05-2013- Pampanvilai

Solemn Vows: 10-07-2018 / USA

Ordination: 21-04-2022 / Amalashram

Celebration: 

Residence: USA

Short Biographical Note >>>

106. Br. Daniel Earnest Solamon

Native: Sinnandipatti, P. Udaiyapatti Parish

Date of Birth: 04-12-1992 

Vestition: 07.05.2012 

Simple Vows: 09-05-2013, Pampanvilai

Solemn Vows: 06-05-2018 / Amalashram

Ordination: 10-04-2021 / Francesco, Samayapuram

Celebration: 

Residence: Assisi Ashram, Nagercoil

Short Biographical Note >>>

107. Br. Sesu Prabakaran

Native: St. Thomas Mount, Chennai

Date of Birth: 22-10-1977 

Vestition: 08.05.2013 

Simple Vows: 06-05-2014- Pampanvilai 

Solemn Vows: 06-05-2018 / Amalashram

Ordination: 10-04-2021 / Francesco, Samayapuram

Celebration: 

Residence: Arnugraha, Dindigul

Short Biographical Note >>>

108. Br. Julien COMPAORE

Native: Burkina Faso

Date of Birth: 

Vestition: 

Simple Vows: 

Solemn Vows: 

Ordination: 

Celebration: 

Residence: Burkina Faso

Short Biographical Note >>>

109. Br. John Cecil Wilson

Native: St. Thomas Mount, Chennai

Date of Birth: 22-10-1977 

Vestition: 08.05.2013 

Simple Vows: 06-05-2014- Pampanvilai 

Solemn Vows: 06-05-2018 / Amalashram

Ordination: 10-04-2021 / Francesco, Samayapuram

Celebration: 

Residence: Burkina Faso

Short Biographical Note >>>

110. Br. Vinodh R

Native: Purathakudi, Manaparai

Date of Birth: 15-03-1986 

Vestition: 08.05.2013 

Simple Vows: 06-05-2014- Pampanvilai 

Solemn Vows: 02-05-2019 / Amalashram

Ordination: 21-04-2022 / Amalashram

Celebration: 

Residence: Jeevanathi, Sendhamangalam

Short Biographical Note >>>